صفحه اصلی > فیلم 

توليد علم و فناوری، كليد اصلی توسعه كشورتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)