صفحه اصلی > فیلم 

یك روز با ستاری در بوشهرتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)