صفحه اصلی > فیلم 

حمایت از کالای دانش بنیان ایرانی با زبان هنرتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)