صفحه اصلی > فیلم 

دیگه چه خبر اعلام معیارهای لازم برای دانش بنیان شدن از سوی معاونت علمیتوضیحات :

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان