صفحه اصلی > فیلم 

دیگه چه خبرمعرفی و فرهنگ سازی هموار کنند راه اقتصاد دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)