صفحه اصلی > فیلم 

انرژی امواج ماکروویو به چه صورت توزیع می شودتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)