صفحه اصلی > فیلم 

همیار معلولینتوضیحات :

دستگاه توانبخشی معلولین ساخت ایران (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)