صفحه اصلی > فیلم 

بازار پوشاک در خانه شماتوضیحات :

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) اولین جستجوگر آنلاین لباس (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)