صفحه اصلی > فیلم 

مرکز رشد دانشگاه قم (قسمت 1)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)