صفحه اصلی > فیلم 

ستاری در جمع فعالان بازرگانی ایرانتوضیحات :

رشد فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان با تعامل اتاق بازرگانی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)