صفحه اصلی > فیلم 

مراسم اهداء دومین جایزه "مصطفی(ص)"توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)