صفحه اصلی > فیلم 

ضربه به اقتصاد داخلی با خرید کالای خارجیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)