صفحه اصلی > فیلم > فیلم و نماهنگ 

ایران ساخت ربوتهای تجاریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)