لزوم توجه دانش بنیان ها به بازاریابی

14 آذر 1394 همگام با شرکتهای دانش بنیان -1

لزوم توجه دانش بنیان ها به بازاریابی

گفتگو با شرکت دانش بنیان کیفیت تولید تکاپو