اقتصاد دانايي

6 دی 1394 حال و روز اقتصاد دانشبنیان از زبان دکتر محمود شیخ زین الدین

اقتصاد دانايي

دکتر محمود شيخ زين الدين، معاون تجاريسازي و نوآوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معتقد است اگر قصد داريم مدل اقتصادي مبتني بر اقتصاد دانش بنيان را جايگزين اقتصاد مبتني بر نفت کنيم بايد عادات، رفتارها و انتخابهايمان را تغيير بدهيم و مردم ما بايد اراده انجام اين کار را داشته باشند