تا نشيند هر کسي اکنون به جاي خويشتن

6 دی 1394 پرویز کرمی،دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان: در ضرورت استفاده به‌جا از دانشمندان و نخبگان؛

تا نشيند هر کسي اکنون به جاي خويشتن

ما امروز دانشمندانمان را احترام مي‌کنيم، بر صدرشان مي‌نشانيم و قدر و منزلتشان را به خود يادآور مي‌شويم. حتي حقوقي و قانوني شرايطي ايجاد مي‌کنيم که حساب اهل علم از غير اهل علم جدا شود. در برابر قانون آحاد جامعه يکسانند و فرقي با هم ندارند اين‌طور نيست که موقع راي‌گيري دانشمندان دو راي داشته باشند و مردم عادي يک راي...