وقتی نتوانی بفروشی، یعنی شکست خورده‌ای

28 فروردین 1398

وقتی نتوانی بفروشی، یعنی شکست خورده‌ای

حامد فردوس‌آرا،مدیر جوان "چی‌بپوشم" می گوید نمی خواهم کارمند سرمایه گذار باشم. من کار آفرینم و از استارتاپ های بزرگ نمی ترسیم