مسيرهاي غلط را اصلاح کنيم

4 مهر 1394 در باب مسئولیت «ملت»

مسيرهاي غلط را اصلاح کنيم

دولت‌ها وظايفي دارند که بايد انجام دهند. در قانون نيز تصريح شده که بهداشت و آموزش و پرورش و اداره مملکت به عهده دولت است. اما معني اين حرف اين نيست که بار مسئوليت از روي شانه ملت برداشته مي‌شود. تقسيم وظيفه يک بحث است، بار مسئوليت يک بحث ديگر. منظور اينکه گناه توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي را نمي‌شود به گردن دولت‌ها انداخت و ملت‌ها را بي‌تقصير دانست.