اهمیت گفتمان سازی علم و فناوری و فرهنگ‌ اقتصاد دانش‌بنیان در بیانات مقام معظم رهبری

2 شهریور 1394 اهمیت گفتمان سازی علم و فناوری و فرهنگ‌ اقتصاد دانش‌بنیان در بیانات مقام معظم رهبری

اهمیت گفتمان سازی علم و فناوری و فرهنگ‌ اقتصاد دانش‌بنیان در بیانات مقام معظم رهبری