عملکرد معاون علمی و فناوری در سال دوم دولت یازدهم

29 شهریور 1394

عملکرد معاون علمی و فناوری در سال دوم دولت یازدهم

گزارش مربوط به عملکرد سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این دولت است..