صفحه اصلی > صوت 

جوان‌ها بدانند؛ قسمت پنجم

توضیحات :

پنجمین و آخرین بخش از این مجموعه، به «سلطه‌ی آمریکا بر حکومت پهلوی» اختصاص دارد.