روزهاي خوب جهاني شدن

21 دی 1394 گفت وگو با مدیران جوان شرکت دانش بنیان پیچک

روزهاي خوب جهاني شدن

گفت وگو با مدیران جوان شرکت دانش بنیان پیچک : حميد رضازاده موسس شرکت و مجتبي خدابنده، مرتضي ميلاني و مرتضي علم‌الهدي‌