دفاع مقدس ، بچه هاي جدي  تربيت کرده اسـت

3 بهمن 1394 گفت وگو با هاله حامدیفر، کارآفرین نمونه و مدیر عامـل شرکت سیـناژن

دفاع مقدس ، بچه هاي جدي تربيت کرده اسـت

منابع ارزي کشور براي تامين دارو محدود است، ما سعي داريم اين داروها را هم توليد کنيم. بحث ديگر صادرات محصول و تکنولوژي به خارج از کشور است..