راه اندازي کسب وکار و فعاليت صنعتي، نياز به توانايي برقراري ارتباط دارد

5 بهمن 1394 درددلهای آقای رضوی رئیس کارخانه بعثت

راه اندازي کسب وکار و فعاليت صنعتي، نياز به توانايي برقراري ارتباط دارد

اگر علل عدم پيشرفت کشورمان را کالبدشکافي کنيم، به همين فاکتورهاي ساده ميرسيم؛ عدم برقراري ارتباط با ديگران..