بالاترین ثروت این مجموعه نیروی انسانی اش است

8 اسفند 1394 گفتوگو با وحید گرجی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان زردبند

بالاترین ثروت این مجموعه نیروی انسانی اش است

يکي از ويژگيهاي افراد نخبه اين است که دوست دارند آثار علمي کارشان مورد توجه قرار بگيرد. همه چيز پول نيست. همانقدر که ميبينند تلاششان منجر به توليد محصول جديدي شده و اين محصول در بازار مورد استقبال قرار گرفته، برايشان ارزش بسيار دارد...