محصولات ما توليد مشترک ما و مشتريان ماست؛

12 اسفند 1394 گفتوگو با زهرا رنجبر، رئیس هیئت مدیره شرکت راد سیس پوشش

محصولات ما توليد مشترک ما و مشتريان ماست؛

در حالت عادي شرکتها چندان راغب نيستند محصولات شرکتهاي معتبر بينالمللي را کنار بگذارند و از محصولات داخلي استفاده کنند، ولي شرايط تحريم باعث شد که خيلي از محصولات امکان واردات نداشته باشند، يا وارداتشان از راههاي غيرمعمول صورت ميگرفت..