به کارمان مسلط هستیم

8 فروردین 1395 گفت و گو با بنت الهدی سلیمانی رئیس هیئت مدیره شرکت نورسان انرژی آریا

به کارمان مسلط هستیم

همه چيز از يک اتاق دانشکده شروع شد. زماني که دانشجوها در معاونت علمي بسيج دانشجويي دور هم جمع ميشدند و از دغدغه هايشان ميگفتند. شرکت نورسان انرژي آريا از دل اين دغدغه ها بيرون آمده است..