ماهي را هر وقت از وب بگيري تازه است

21 فروردین 1395 گفت وگو با مهدی حامیزاده، بنیانگذار وب سایت ماهی فروش

ماهي را هر وقت از وب بگيري تازه است

گفت وگو با مهدی حامیزاده، بنیانگذار وب سایت ماهی فروش: به بيش از 90 درصد از شهرهاي ايران فرستادهايم. حتي به شهرهايي فرستادهايم که از بندرعباس نه قطار دارند و نه پرواز. مثل زنجان. براي رساندن سفارش اين مشتريان ماهي و ميگو را به نمايندگي مان در تهران ميفرستيم و از تهران به دستشان ميرسانند..