نياز بازار تعيين کننده است

4 اردی بهشت 1395 همگام با شرکتهای دانش بنیان 26

نياز بازار تعيين کننده است

گفت وگو با فرزین فردیس، مدیرعامل شرکت پارس سامان؛ مجموعه پارس سامان از دل همه خطرها و مشکلات، سرسلامت بيرون آمده و مرور تجربيات مديرعاملش ميتواند راهگشا باشد...