کيفيت محصولاتمان بالاتر از محصولات خارجي است

10 خرداد 1395 گپ و گفتی با ایوب عادلی مدیرعامل شرکت شعله صنعت؛

کيفيت محصولاتمان بالاتر از محصولات خارجي است

شرکت شعله صنعت در يک شرايط خاص زماني کارش را شروع کرده؛ زماني که کشور به آنچه آنها توليد ميکردند، نياز مبرم داشته و مجبور بوده اين نياز را در داخل برطرف کند. اما اينکه پس از گذشت سالها و تغيير شرايط اين شرکت همچنان پابرجاست و روز به روز فعاليتهايش گستردهتر ميشود، نشان از هوشمندي مديران آن دارد..