براي مقاوم سازي در برابر زلزله فرهنگسازي شود؛

22 خرداد 1395 گفتوگو با رضا کرمی محمدی مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارت سازه ساینار

براي مقاوم سازي در برابر زلزله فرهنگسازي شود؛

يکي از بزرگترين مشکلات اقتصاد ما شکاف عميقي است که ميان دانشگاه و صنعت وجود دارد. شرکت «پارت سازه ساينار» با علم به اين موضوع و در جهت پيوند دادن اين دو تشکيل شد..