شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فناور از خدمات بیمه تکمیلی بیمه دانا بهره مند می شوند.

28 فروردین 1398

شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فناور از خدمات بیمه تکمیلی بیمه دانا بهره مند می شوند.

چتر بیمه تکمیلی برای خلاقان و فناوران گسترده شد