راهکارهای جدید فناورانه حوزه آموزش ارائه شد

23 اردی بهشت 1398 با انتشار سیزدهمین جلد از کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی»؛

راهکارهای جدید فناورانه حوزه آموزش ارائه شد

سیزدهمین جلد از کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی» منتشر شد که این جلد به شرکت های استارتاپ در حوزه آموزش اختصاص دارد. ارائه راهکارهای جدید فناورانه حوزه آموزش یکی از بخش های این کتاب است.