بستری برای ارائه خدمات حمل ونقل داخلی و خارجی

17 تیر 1398

بستری برای ارائه خدمات حمل ونقل داخلی و خارجی

گفت و گو با حمیدرضا اشجع، مدیرعامل هلدینگ عتیق گشت اصفهان