گسترش همکاری های علمی و فناورانه ایران و روسیه شتاب می گیرد

20 تیر 1398

گسترش همکاری های علمی و فناورانه ایران و روسیه شتاب می گیرد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری که با هدف توسعه همکاری های فنارانه به روسیه سفر کرده است پس از بازدید از نمایشگاه اینوپروم وارد مسکو شد.