مرکز نوآوری مانا و ترویج سبک زندگی پویا و کارآفرینی

8 خرداد 1398

مرکز نوآوری مانا و ترویج سبک زندگی پویا و کارآفرینی

در فضای امروز کشور و در حوزه‌های مختلف نیاز به ورود افراد جوان و متخصص به‌شدت احساس می‌شود. فکر افراد جوان بازتر است و نگاشان فراخ‌تر. آنها می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور راه‌های جدیدی بگشایند. مراکز نوآوری یکی از بسترهای مهم در جهت تسهیل و تشویق جوانان برای ورود به این عرصه هستند.