معاون علمی‌وفناوری رییس‌جمهوری و مشاور مقام‌معظم‌رهبری مهمان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری شدند

6 اسفند 1397 برای بازدید از تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه؛

معاون علمی‌وفناوری رییس‌جمهوری و مشاور مقام‌معظم‌رهبری مهمان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری شدند