شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌ها ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند

11 اسفند 1397 ستاری در نخستین نشست شتابدهنده‌ها:

شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌ها ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند

به اعتقاد معاون علمی و فناوری شتابدهنده ها و استارتاپ ها باید به سراغ ایده های جدید در حوزه های مختلف روند تا موفقیت های بیشتری را کسب کنند .