ویژه‌نامه کاربردی سازی علوم انسانی ماهنامه دانش بنیان منتشر شد

12 اسفند 1397

ویژه‌نامه کاربردی سازی علوم انسانی ماهنامه دانش بنیان منتشر شد

نخستین شماره ویژه نامه کاربردی سازی علوم انسانی ماهنامه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.