مرکز نوآوری و شکوفایی بروجرد افتتاح شد

21 اسفند 1397 با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

مرکز نوآوری و شکوفایی بروجرد افتتاح شد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری پس از افتتاح مرکز نوآوری و شکوفایی بروجرد گفت: زیست بوم کارآفرینی نوآوری به هم‌دلی و خواست همه بخش‌های جامعه نیاز دارد و جامعه باید میان جوان کارآفرین و کسی که تمنای استخدام و پشت میزنشینی دارد، تمایز قایل شود.