طرح های فناورانه زود بازده در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود

25 اسفند 1397 در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ؛

طرح های فناورانه زود بازده در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ، طرح های فناورانه زود بازده حوزه آب در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود .