ایجاد تناسب میان بازار‌های جهانی و اقتصاد داخلی

25 اسفند 1397 تجربه کشورهای جهان در حمایت از تولید

ایجاد تناسب میان بازار‌های جهانی و اقتصاد داخلی

شناخت بازارهای جهانی، توجه به توسعه‌یافتگی صنایع داخلی، دریافت مزیت‌های اقتصادی یک کشور می‌تواند تعادل مناسب را میان تولید داخلی و بازیگری در بازارهای جهانی فراهم کند.