صادرات به کشورهای هدف اولویت سال جاری دانش‌بنیان و استارتاپی ها است

10 اردی بهشت 1398 ستاری در سفر به همدان:

صادرات به کشورهای هدف اولویت سال جاری دانش‌بنیان و استارتاپی ها است

معاون علمی و فناوری گفت: حمایت از حضور کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی در عرصه بین‌المللی بخشی از حمایت‌های زیرساختی بر بستر زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است و حمایت از حضور محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و استارتاپی در کشورهای هدف، جزو اولویت های سال جاری معاونت علمی و فناوری به شمار می رود.