صفحه اصلی > فیلم 

گشت ستاری در كافه بازار و بازدید از دیوارتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)