صفحه اصلی > فیلم 

دانش آموزان ایرانی، به جای ساختن چین وکره ، ایران را بسازندتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)