صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش مسابقات روباتیک2018قسمت دومتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)