صفحه اصلی > فیلم 

رشد اقتصادی کشور با اعتماد به کالای داخلیتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)