صفحه اصلی > فیلم 

افتتاح پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگیتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)