صفحه اصلی > فیلم 

الویت کشور, تقویت اقتصادی است.توضیحات :

(ستاد فرهنگسازس علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)