صفحه اصلی > فیلم 

با خرید کالای ایرانی پدرانمان را بر سرکار نگه داریمتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)